Advokátní kancelář - JUDr. Richard Sysel


Telefon: 420-608 518 279
e-mail: ak@aksysel.cz

Advokátní kancelář

O naší advokátní kanceláři

Advokátní kancelář JUDr. Richarda Sysla poskytuje právní službu zejména v oblasti práva obchodního, občanského, pracovního a správního. Právní služba spočívá ve zpracování právních stanovisek, v právních radách, konzultacích a účasti na jednáních, vyřizování právní korespondence, zpracování právních rozborů konkrétního problému atd.

Advokátní kancelář JUDr. Richarda Sysla sepisuje žaloby na zaplacení dlužných částek a zastupuje klienty při jednáních před soudy v soudních řízeních z těchto žalob vyplývajících.

Pochopitelně zastupuje své klienty i v případech, kdy jsou oni žalováni (v pasivních sporech). V exekučním řízení zajišťuje pro klienty splnění vykonatelných rozhodnutí.

Advokátní kancelář JUDr. Richarda Sysla je schopna poskytnout a zaručit komplexní právní službu, která je v obchodních společnostech zajišťována právními útvary. Pro několik firem právní službu v tomto rozsahu poskytuje.